Villkor för att handla på auktion

Registrering

Kunden registrerar sig till tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på idrottsauktionens webbsida. Kunden ska ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar för att hålla informationen uppdaterad från tid till annan. Genom registreringen accepterar kunden villkoren och att vara bunden av villkoren och övriga instruktioner som ges avseende användning av tjänsten. Om ett företag registreras som kund ska registreringen göras av en fysisk person som har rätt att binda företaget till villkoren och som även ska anges som kontaktperson för det aktuella företaget.

Följande personer/Kunder har inte rätt att använda Tjänsten:
  1. Personer som är under 18 år
  2. Personer som har begränsad rättshandlingsförmåga.
  3. Kunder som stängts av från Tjänsten temporärt eller permanent.

Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login namn och lösenord och Kunden ansvarar för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i kundens namn. Idrottsauktionen skyddar lagrade personuppgifter. Idrottsauktionen kan komma att kontrollera riktigheten av den information som kunden lämnat vid registrering eller senare, t.ex. genom användning av olika tekniska verktyg eller genom sökning i tredjepartsregister.

Tjänsten och dess användning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och idrottsauktionen.se lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. Idrottsauktionen ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att kunden inte kan tillgå Tjänsten t.ex. för att lägga ett bud på en vara. Idrottsauktionen förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten. Idrottsauktionen har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda Tjänsten. Detta kan bland annat innefatta Kunder som:

  1. Inte följer Villkoren
  2. Har förfallna obetalade fakturor.
  3. Inte hämtat ut köpta varan eller
  4. Idrottsauktionen bedömer att kunden missbrukar ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i punkt nedan. En Kund som har stängts av från Tjänsten har inte rätt att omregistrera sig eller använda Tjänsten via annan Kunds inloggning.

Budgivning och köp

En Kund som deltar i en budgivning ska följa instruktionerna om budgivningsprocessen som finns på Webbsidan. För att ha möjlighet att vinna en budgivning ska budet uppfylla följande krav:

  1. Budet ska, med minst ett visst prisintervall, s.k. budsteg, överstiga det bud som för närvarande leder budgivningen.
  2. Budet ska minst uppgå till det lägsta startbud som har angivits på Webbsidan. Närmare information om budstegs intervall och startbud (intervall och gränser som kan variera med tiden)

Kunden kan delta i en budgivning på två sätt, via manuell budgivning eller via automatisk budgivning genom att lägga ett maxbud. Vid manuell budgivning följer kunden budgivningen på egen hand och bestämmer om och när kunden vill lägga ett bud. Vid automatisk budgivning anger Kunden i stället ett bud som motsvarar det högsta belopp som kunden är villig att betala för varan (Maxbud). Vid angivandet av ett Maxbud, kommer sidan att överstiga högsta budet upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Samtliga bud (inklusive Maxbud) är bindande för kunden och kan inte ändras eller dras tillbaka. Ett bud är vinnande om det, vid auktionens slut, är det högsta budet och minst uppgår till varans lägsta bud. Kunden är skyldig att själv kontrollera om lämnat bud lett till köp.

Betalning

Vid vunnet bud skickas e-post gällande information om betalning samt var varan utlämnas. Det normala är att betalning skall erläggas till Föreningen inom tre dagar efter vunnet bud. Varan kan ej avhämtas innan betalning. Avhämtas ej varan inom 30 dagar tillfaller äganderätten Föreningen.

Frakt

Om kunden inte har möjlighet för avhämtning kan Förening eller sponsor ev. boka frakt och skicka varor mot en avgift. Men detta måste först kontrolleras hos Föreningen. Ingen skyldighet finns att skicka varan till kunden.

Ångerrätt

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med den svenska lagen (2005:59) om distansavtal Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela idrottsauktionen att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag köparen får den köpta varan i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla Föremålets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och skickas till idrottsauktionen via e-post till info@idrottsauktionen.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret.Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Föremålet. Retur sker enligt den information som lämnas. Återbetalning sker till 80% av vunnet bud.

Ansvar för fel

Respektive sponsor lämnar och ansvarar för den produktgaranti som gäller för respektive vara.